Szukaj

Prace przeprowadzane przez geologów inżynierów trwają krótko. Przede wszystkim mają na celu ustalenie budowy geologicznej terenu, a także genezy tych utworów. Ponadto bardzo ważna jest ekspertyza geologiczna, mówiąca na jakiej głębokości najbezpieczniej jest posadowić fundament przyszłej budowli. Najłatwiej stawia się budynki na piaskach, są to grunty, które można łatwo zagęścić, i które nie zatrzymują wody opadowej, tylko ją infiltrują do niższych partii. O ile zwierciadło wód gruntowych nie znajduje się płytko pod ziemią można bezpiecznie posadowić budynek na 2-3 metrach poniżej powierzchni terenu. Zagrożeniem w piaskach jest duża zawartość ziaren o frakcji pylastej – w takich gruntach mogą występować mrozowe wysadziny, czyli pionowe ruchy gruntu, pod wpływem działalności zamarzającej wody znajdującej się w przestrzeniach porowych. Zagrożeniem mogą być też zwiększone ilości minerałów ilastych w gruncie, które w wyniku obecności wody zwiększają swoją objętość trzykrotnie, także powodując pionowe ruchy masowe.